Subsidie mogelijkheden

Voor de aanleg en beheer van poelen bestaan er diverse subsidiemogelijkheden. Vaak komen deze vanuit de provincie, maar er zijn ook particuliere fondsen en stichtingen die dit financieel ondersteunen. Er is een woud van mogelijkheden, afhankelijk van de eigenaar, locatie, aanwezigheid beleidsmatige doelsoorten etc. De provinciale Landschappen kunnen je vaak goed op weg helpen hierbij. Hier geven we een overzicht van bestaande regelingen.

 

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

De subsidieregeling ANLb steunt effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer door een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. Aanleg en onderhoud van poelen is mogelijk binnen het beheerpakket ‘natte dooradering (A14)’. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met een van de collectieven.

 

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per provincie, BIJ12 is een goed startpunt voor informatie over  SNL.

 

Provinciaal soortenbeleid

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies hiervoor verantwoordelijk. Alle provincies hebben een eigen soortenbeleid ontwikkeld en subsidiëren uitvoeringsmaatregelen. Subsidies zijn meestal aan te vragen door terreinbeheerders, gemeenten en stichtingen. De mogelijkheden verschillen per provincie. Zo is er in Noord-Brabant de subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden, in Gelderland de regeling Landschap en biodiversiteit en in Overijssel de regeling voor biodiversiteit, natuur en landschap.

 

Subsidieregelingen in Noord-Brabant

De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. De regeling werkt aanvullend op de SNL regeling. In vrijwel alle gemeenten is budget beschikbaar. Binnen het pakket ‘fijne dooradering’ is de aanleg van poelen mogelijk. Brabants Landschap geeft op haar website ook een handig overzicht van de subsidiemogleijkheden in Noord-Brabant.

 

Groenblauwe Diensten Overijssel

In Overijssel bestaat de Groenblauwe diensten regeling, waarmee het beheer van landschapselementen kan worden vergoed. Er worden ook cursussen verzorgd. De regeling is bedoelt voor particulieren.

 

Subsidies voor natuur en landschap in Gelderland

De provincie Gelderland ondersteunt initatieven die leiden tot meer burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Andere regelingen richten zich op prioritaire soorten en landschap en biodiversiteit

 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Het POP3 is een Europese regeling gericht op innovatie, duurzaamheid en een leefbaar platteland.  Maatregelen zoals verbetering van de ‘natte dooradering’ en aanleg van poelen zijn hierbinnen mogelijk. Subsidiemogelijkheden daarvoor worden per provincie opengesteld.   

 

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. Zij behandelen en beoordelen de aanvragen van projecten met een overwegend provinciaal belang.
 

NLdoet (Oranjefonds)

Het Oranje Fonds organiseert begin maart, samen met duizenden organisaties in het land,  NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meld je klus aan en ontvang tot maximaal €400,- van het Oranjefonds.

 

KNMH Foundation

Als groep burgers, vrijwilligers of stichting wil je aan de slag. Je handen jeuken om je buurt, wijk of streek aan te pakken. Maar hoe maak je het idee concreet? Hoe krijg je de financiering rond? KNHM Advies denkt graag kosteloos met je mee.

 

Van der Hucht de Beukelaar Stichting

De Van der Hucht de Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doen zij door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige projecten van derden, bij voorkeur waar sprake is van inzet van vrijwilligers. Ook projecten gericht  op de instandhouding van wilde soorten of hun leefgebied komen in aanmerking.  

 

SBNL Natuurfonds

SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt beheerd. Ze bieden financiële ondersteuning, zorgen voor promotie en stimuleren onderzoek.

 

DikGroen

DikGroen is een particulier initiatief en geeft financiële steun aan projecten voor en door jeugd tot en met 25 jaar, die waardering en voor de natuur vergroten en door jeugd worden bedacht en uitgevoerd ter behoud van de natuur in het algemeen. Het betreft vooral kleine subsidieaanvragen tot € 250,-.

 

Dinamo fonds

Jaarlijks keert het Dinamo Fonds de netto-inkomsten uit het beheerde vermogen uit aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur.

 

Suzanne Hovinga Stichting

De natuur- en milieu-doelstelling van de Suzanne Hovinga Stichting is het (mede) financieren van activiteiten op het gebied van de milieu- en natuurbescherming binnen Nederland en bij voorkeur zodanig dat  jongeren daarvoor geïnteresseerd raken. Per jaar is voor natuur en milieu ca. € 1.900,= beschikbaar.

 

 

 

Bovenstaande informatie is gevoelig voor veroudering, klopt er iets niet meer? Laat het ons weten. 8 april 2020

 

 

 

 

Privacy Statement Contact